Świadectwa pochodzenia towarów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przy Pl. Wolności 5, 91-415 w Łodzi, wystawiane będą uniwersalne świadectwa pochodzenia towarów. Świadectwa będą wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.


Na każdym etapie nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania pod numerem: +48 502 306 001
Pobierz: 2023 CENNIK – ŚWIADECTWA POCHODZENIA


Zapytanie i zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmujemy całą dobę: legalizacja@izba.lodz.pl
Pobierz: Oświadczenie – wnioski do Rosji i Białorusi


3 kroki do otrzymania świadectwa pochodzenia:

ŚWIADECTWA POCHODZENIA NA BIURKU PRZEDSIĘBIORCY KROK PO KROKU

Eksporter przekazuje KIG BLCA komplet dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób reprezentujących Eksportera zgodnie z procedurą.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzenia dotychczas zgromadzonych w KIG BLCA informacji, Eksporter kontaktuje się z KIG BLCA drogą elektroniczną: legalizacja@izba.lodz.pl lub telefonicznie pod numerami: 42 208 92 71, 502 306 001

Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane

1. Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:

 • aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
 • lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju
 • lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego
2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
 • aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy
4. Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:
 • wzoru podpisu w obecności przedstawiciela BLCA KIG na specjalnym formularzu lub
 • wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub
 • oryginalnej kopii karty bankowej, z adnotacją „potwierdzam autentyczność podpisu ”

Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.

W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

Dokumenty wymienione pod numerami 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG.

Uwaga: W przypadku, gdy wniosek o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia będzie podpisany przez osobę będącą Pełnomocnikiem eksportera, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie przez eksportera pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej oraz wymaga okazania w Biurze Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej dokumentu potwierdzającego dokonanie tej opłaty. Opłatę skarbową eksporter wnosi w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy.

W przypadku składania pełnomocnictwa w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, 91-415 Łódź, Plac Wolności 5, właściwym organem jest Prezydent Miasta Łodzi (Wydział Finansowy UMŁ, Oddział ds. Opłaty Skarbowej i Targowej, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5).

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia opłaty skarbowej na terenie objętym działalnością Miasta Łodzi można znaleźć na stronie: http://bip.uml.lodz.pl

A. USTALENIE POCHODZENIA

Eksporter wypełnia jeden z niżej wymienionych formularzy:
Pobierz: WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU – przeznaczony dla eksportera

Pobierz: WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU – przeznaczony dla eksportera i producenta

Pobierz: WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU – przeznaczony dla reeksportera


Równolegle wnosi na rzecz KIG BLCA na konto Bank Millennium SA 07 1160 2202 0000 0002 7200 3131 obowiązujące opłaty w formie przedpłaty, zgodnie z:

Pobierz: Cennik


Eksporter przesyła do KIG BLCA drogą elektroniczną na adres: a.pawlak@izba.lodz.pl wypełniony wniosek (w wersji PDF podpisany przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania firmy oraz w wersji edytowalnej WORD), fakturę eksportową, dokumenty potwierdzające pochodzenie oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Przesłanie powyższych dokumentów powoduje rozpoczęcie procedury wystawienia świadectwa pochodzenia.
KIG BLCA po sprawdzeniu przesłanego wniosku i załączonych dokumentów oraz ich weryfikacji pod kątem ustalenia pochodzenia towaru zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

B. USTALENIE TREŚCI ŚWIADECTWA

Eksporter wypełnia jeden z niżej wymienionych formularzy:
Pobierz: Dane na świadectwo pochodzenia


i przesyła go w wersji edytowalnej WORD do KIG BLCA drogą elektroniczną na adres: a.pawlak@izba.lodz.pl.
KIG BLCA po sprawdzeniu treści świadectwa zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień. Jeżeli świadectwo pochodzenia ma być wystawione w innej wersji językowej niż polska, Eksporter dostarcza wymagane zapisy.

C. NADRUK NA URZĘDOWYM DRUKU

Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez KIG BLCA i Eksportera treści świadectwa następuje jego wydruk na druku urzędowym świadectwa.

Po uzgodnieniu i przesłaniu do KIG BLCA:

 • Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia podpisanego przez osobę upoważnioną,
 • Załączników do Wniosku,
 • Wypełnionych formularzy świadectwa pochodzenia (jeżeli Eksporter pobrał wcześniej druki urzędowe),
 • Potwierdzenia wpłaty,
 • Innych uzgodnionych dokumentów,

KIG BLCA wystawia świadectwo pochodzenia.
Wystawione świadectwo pochodzenia wraz z fakturą za wykonanie usługi są przekazywane w uzgodnionym trybie na biurko Eksportera.

Szczegóły procedury wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia:
Po potwierdzeniu prawidłowości wypełnienia przez eksportera formularzy wniosku oraz świadectwa w świetle załączonych dokumentów oraz po przedłożeniu przez eksportera dowodu wniesienia opłaty w wysokości zgodnej z cennikiem KIG wystawia świadectwa pochodzenia.

Eksporter otrzymuje oryginał i kopię świadectwa pochodzenia. Na wniosek eksportera mogą zostać wystawione dodatkowe kopie świadectwa pochodzenia po kosztach wskazanych w Cenniku.

Świadectwo pochodzenia może, w drodze wyjątku, zostać wystawione przez KIG po wywozie towarów, do których się odnosi, gdy nie zostało wystawione w chwili wywozu z powodu błędów, nieumyślnych pominięć lub szczególnych okoliczności.

W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia uniwersalnego świadectwa pochodzenia, na wniosek eksportera KIG wystawia duplikat na podstawie dokumentów będących w posiadaniu KIG. Na wystawionym w ten sposób duplikacie, w polu 5, umieszczany jest napis „Duplikat” oraz data wystawienia i numer seryjny oryginału świadectwa.

Świadectwa pochodzenia poświadczają, że towary pochodzą z Unii Europejskiej, ze względu na wymogi handlowe, mogą one także zaświadczać, że towary pochodzą z określonego państwa członkowskiego. Jeżeli warunki art.60 ust 2 UKC spełnione są jedynie w wyniku szeregu czynności lub procesów przeprowadzonych w różnych państwach członkowskich, Uni Europejskiej, towary mogą być uznane jedynie za posiadające pochodzenie unijne.

Świadectwa pochodzenia mogą poświadczać, że towary pochodzą z kraju trzeciego, na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego wcześniej.

W przypadku otrzymania od zagranicznych organów celnych wniosku o weryfikację świadectwa pochodzenia weryfikację tę przeprowadza KIG.

Krajowa Izba Gospodarcza nie dokonuje poświadczania zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii świadectwa pochodzenia.

Załącznikami do wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające informacje i oświadczenia eksportera zawarte we wniosku w tym w szczególności:

Dokumenty składane przez eksportera będącego producentem towaru:

 • Faktura zakupu surowców,
 • Faktura eksportowa lub faktura proforma,
 • Świadectwo jakości,
 • Dokument potwierdzający pochodzenie surowców,
 • Specyfikacja,
 • Kontrakt,
 • Opis procesu technologicznego lub etapów produkcji,
 • List przewozowy,
 • Kalkulacja kosztów wytworzenia towaru,
 • Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów.

Dokumenty składane przez eksportera niebędącego producentem towaru:
 • Faktura zakupu towaru,
 • Faktura eksportowa lub faktura proforma,
 • Oświadczenie producenta dotyczące pochodzenia towaru,
 • Dokument importowy,
 • Pierwotny dowód pochodzenia,
 • Kontrakt,
 • Trwałe oznaczenie kraju pochodzenia np. na tabliczce znamionowej, zdjęcia,
 • Świadectwo jakości,
 • Oświadczenie o nie dokonywaniu zmian na towarze,
 • List przewozowy,
 • Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów,
 • W przypadku samochodów: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji.

W przypadku ubiegania się o wystawienie świadectw pochodzenia przy powtarzającym się wywozie towarów identycznych jak towary, dla których wcześniej został wystawiony dowód pochodzenia przez KIG, można odstąpić od wymogu każdorazowego składania dokumentów wymienionych jak wyżej, pod warunkiem załączenia przez eksportera do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oświadczenia, że przedmiotem wywozu są towary identyczne jak towary objęte wcześniejszym dowodem pochodzenia (numer świadectwa, data wystawienia) wraz z informacją, że w załącznikach do tego wniosku znajduje się kompletna dokumentacja uzasadniająca pochodzenie towaru.

Dokumenty dodatkowe:
Dokumenty wskazane powyżej, jako załączniki do Wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia nie stanowią wykazu zamkniętego. Stosownie do art. 61 UKC KIG może zażądać dodatkowego dowodu w celu upewnienia się, że deklarowane przez eksportera pochodzenie odpowiada regułom określonym odpowiednimi przepisami unijnymi.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Plac Wolności 5
91-415 Łódź
Anna Pawlak
Anna Kamińska

tel. +48 797 991 360| 502 306 001
a.pawlak@izba.lodz.pl| legalizacja@izba.lodz.pl

Przedsiębiorca występujący po raz pierwszy do Krajowej Izby Gospodarczej o wystawienie świadectwa pochodzenia, przedstawiania dokumenty rejestracyjne firmy oraz uwierzytelnione wzory podpisów reprezentantów (więcej informacji: uwierzytelnianie eksportera)

Eksporter wypełnia wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularz świadectwa (oryginał i kopie) zgodny ze wzorem z zał. 1 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru, zgodnie z opisem pól i przypisami, a następnie składa je wraz z załącznikami w KIG.

Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania i stanowi komplet składający się z wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularza świadectwa (oryginał i 2 kopie), opatrzonych tym samym numerem seryjnym poprzedzonym odpowiednio identyfikatorem PL/KIG/AA

W związku z tym formularz nie może być złożony w formie wydruku lub kserokopii.

Uwaga: KIG wystawia świadectwa pochodzenia tylko i wyłącznie na formularzu świadectwa opatrzonym identyfikatorem PL/KIG/AA … pobranym przez eksportera z KIG.

Nie stosuje się formularzy używanych przez organy celne o identyfikatorze PL/MF.

Eksporter składa również w Krajowej Izbie Gospodarczej oświadczenie o prawdziwości i aktualności przedłożonych danych i odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy

Pobierz: OŚWIADCZENIE EKSPORTERA

Jaki jest koszt uzyskania świadectwa?
Koszt wystawienia uniwersalnego świadectwa pochodzenia wynosi: 100 zł dla towarów wysyłanych poza teren Unii Europejskiej, 123 zł (100 zł + 23%VAT) a w przypadku towarów wysyłanych w ramach Unii Europejskiej. Pozostałe kwoty opłat zawarte są w Cenniku.

Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie świadectwa pochodzenia?
Świadectwo pochodzenia towaru jest wystawiane natychmiast po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia oraz kompletnej dokumentacji potwierdzającej pochodzenie towaru. W przypadku osobistego pobrania blankietów świadectwa pochodzenia z siedziby KIG do wniosku należy dołączyć wypełniony komplet druków świadectwa pochodzenia (oryginał i dwie kopie). Informacje na temat jakie dokumenty należy dostarczyć znajdują się na stronie Świadectwo pochodzenia towaru

Gdzie znaleźć kod taryfy celnej?
Kodu taryfy celnej towaru należy poszukiwać na stronie ISZTAR

Czy można ubiegać się o świadectwo do kraju Unii Europejskiej?
Tak, ale w uzasadnionych przypadkach.

Jakie dokumenty dostarczyć w celu uzyskania świadectwa pochodzenia?
W celu uzyskania świadectwa pochodzenia należy dostarczyć wypełniony druk świadectwa pochodzenia, wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia oraz inne dokumenty potwierdzające pochodzenie towaru zależne m.in. od rodzaju towaru, sposobu i miejsca jego wytworzenia. Więcej w zakładce ‘Rodzaje załączników do Wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia” na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl

Kto może podpisać wniosek i inne oświadczenia wnioskodawcy?
Dokumenty wnioskodawcy, w tym wniosek, oświadczenia i inne załączniki do wniosku, podpisują osoby upoważnione wymienione w dokumentach rejestracyjnych firmy zgodnie ze sposobem reprezentacji, np. członkowie zarządu, właściciele lub pełnomocnicy powołani przez wymienione osoby po dostarczeniu pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnictwa należy pamiętać o konieczności wniesienia opłaty skarbowej. Wzory podpisów osób podpisujących są weryfikowane z ich wzorami podpisów dostarczonymi do KIG BLCA.

Czy w celu uzyskania świadectwa konieczne jest osobiste stawiennictwo przedstawiciela firmy?
Nie. Należy zapoznać się z treścią zakładki „Krok po kroku” na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl, a w przypadku wątpliwości postępować zgodnie z instrukcjami przedstawiciela KIG BLCA, aby dostarczyć korespondencyjnie właściwe dokumenty rejestracyjne, wzory podpisów i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wystawienie świadectwa pochodzenia.

Jak potwierdzić wzór podpisu osoby upoważnionej?
Wzór podpisu osoby upoważnionej, która będzie podpisywała wniosek i inne oświadczenia można potwierdzić: notarialnie na stosownym formularzu, przedstawiając oryginalną kopię karty bankowej, na której pracownik bankowy potwierdził tożsamość i wzór podpisu osoby, zgłaszając się osobiście do KIG BLCA, gdzie wzór podpisu zostanie nieodpłatnie potwierdzony po okazaniu dokumentu tożsamości.

Co zrobić aby uzyskać duplikat świadectwa pochodzenia?
Dopuszczalne jest wystawienie duplikatu świadectwa pochodzenia w uzasadnionych przypadkach np. kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginalnego świadectwa pochodzenia. Wystawia się jeden duplikat danego dokumentu pochodzenia. W celu uzyskania duplikatu świadectwa pochodzenia należy dostarczyć wypełniony druk świadectwa pochodzenia, wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia zawierający podanie przyczyny ubiegania się o wystawienie duplikatu. Dodatkowo, oprócz wymaganych dokumentów, należy dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia komunikat IE599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru. W przypadku wnioskowania o wystawienia duplikatu w na druku świadectwa w polu nr 6 „Uwagi” należy wpisać „Duplicate of Certificate of origin no dated ……”.

Czy można uzyskać świadectwo pochodzenia już po wysyłce towaru?
Tak. W takim przypadku można ubiegać się o wystawienie świadectwa pochodzenia w trybie retrospektywnym. Dodatkowo, oprócz wymaganych dokumentów, należy dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia komunikat IE599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru. Podobnie jak w przypadku duplikatów, przepisy RWKC nie regulują kwestii wystawiania świadectw uniwersalnych w procedurze retrospektywnej. Niemniej jednak dopuszczalne jest retrospektywne wystawienie świadectwa pochodzenia po dokonaniu wywozu towarów, jeśli takie świadectwo nie zostało wystawione w momencie wywozu.

Czy świadectwo wystawia się na poszczególne towary czy na partię towaru?
Świadectwo pochodzenia wystawia się albo na określony towar albo na partię towaru obejmującą różne towary będące przedmiotem eksportu. Jeżeli wysyłka jest realizowana przy wykorzystaniu różnych środków transportu, świadectwo pochodzenia powinno być wystawione na każdą partię towaru oddzielnie.

Kto może ubiegać się o świadectwo pochodzenia?
O wystawienie świadectwa pochodzenia może ubiegać się jedynie firma eksportująca, wnioskująca bezpośrednio lub przez upoważnioną osobę – pełnomocnika. Zwykle o wystawienie świadectwa ubiegają się polskie firmy, ale z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskie wnioskodawcami mogą być firmy unijne, reprezentowane przez polskich partnerów. W obu przypadkach firmy i reprezentujące je osoby muszą być uwierzytelnione. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Uwierzytelnienie eksportera na stronie Świadectwo pochodzenia towaru
Nie wystawia się świadectw pochodzenia dla eksporterów spoza Unii Europejskiej.

Jakie informacje wpisać na świadectwie pochodzenia?
Na uniwersalnym świadectwie pochodzenia należy obowiązkowo wpisać:

 1. dane adresowe wnioskodawcy/eksportera,
 2. dane adresowe odbiorcy/importera,
 3. pochodzenie towaru,
 4. nazwę i rodzaj towaru oraz jego ilość lub wagę.

Oprócz obowiązkowych danych na świadectwie pochodzenia powinny znaleźć się informacje wymagane przez importera np. szczegółowy opis towaru, jego pakowania, nazwę producenta, środek transportu. Jeżeli świadectwo jest wystawiane po dokonaniu wysyłki należy wpisać na druku świadectwa w polu nr 6 „Uwagi” Issued retrospectively”, a w przypadku wnioskowania o wystawienia duplikatu w polu nr należy wpisać „Duplicate of Certificate of origin no dated ……”.

Co w przypadku rezygnacji z ubiegania się o świadectwo pochodzenia po uruchomieniu procedury?
W przypadku rezygnacji z ubiegania się o świadectwo pochodzenia po uruchomieniu procedury eksporter zostanie obciążony kosztami czynności związanych z uruchomieniem procedury wystawienia świadectwa pochodzenia zgodnie z z Cennikiem.